phuog phap bao toan khoi luong

Go down

phuog phap bao toan khoi luong

Bài gửi by bantaythansau119 on Sun Mar 21, 2010 8:33 pm

VÊn ®️Ò
®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng
I – ph¬ng ph¸p gi¶i
* Nguyªn t¾c:
Trong mét ph¶n øng hãa häc, tæng khèi lîng c¸c chÊt s¶n phÈm b»ng tæng khèi lîng c¸c chÊt tham gia ph¶n øng.
Khi c« c¹n dung dÞch th× khèi lîng hçn hîp muèi thu ®️îc b»ng tæng khèi lîng c¸c cation kim lo¹i vµ anion gèc axit.
* HÖ qu¶ 1: Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc, tæng khèi lîng c¸c chÊt tham gia ph¶n øng b»ng tæng khèi lîng c¸c s¶n phÈm t¹o thµnh.
Ph¶n øng ho¸ häc: A + B C + D
Th×: mA + mB = mC + mD
* HÖ qu¶ 2: Gäi mT lµ tæng khèi lîng c¸c chÊt tríc ph¶n øng
Gäi mS lµ tæng khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng th× dï cho ph¶n øng x¶y ra võa đñ hay cã chÊt d ta vÉn mS = mT.
* HÖ qu¶ 3: Khi cation kim lo¹i kÕt hîp víi anion phi kim đÓ t¹o ra c¸c hîp chÊt (oxit, hiđroxit, muèi) th× ta lu«n cã:
Khèi lîng chÊt = khèi lîng kim lo¹i + khèi lîng gèc phi kim.
* HÖ qu¶ 4: Khi cation kim lo¹i thay đæi, anion gi÷ nguyªn đÓ sinh ra hîp chÊt míi th× sù chªnh lÖch khèi lîng gi÷a hai hîp chÊt b»ng sù chªnh lÖch vÒ khèi lîng gi÷a c¸c cation.
ii- vËn dông
a – bµi tËp mÉu
Bài 1:Hoà tan 14,5 gam hỗn hợp gồm ba kim loại Mg , Fe , và Zn vừa đủ trong dung dịch HCl , kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối clorua khan ?
Giải : Gọi M là kim loại chung cho ba kim loại ( vì cà ba có cùng hoá trị )
M + 2 HCl ®️ MCl2 + H2
Ta có số mol H2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol
số mol HCl = 2 . số mol H2 = 0,3 mol
Áp dụng định luật bào toàn khối lượng
mhh + mHCl = m muối + mhiđro
Þ m muối = mhh + mHCl - mhiđro = 14,5 + 0,6 .36,5 – 0,3 .2 = 35,8 gam
Hoặc áp dụng hệ qủa ta có
mmuối = mhh + mCl- = 14,5 + 0,6 .35,5 = 35,8 gam
Bài 2:Hoà tan 9,7 gam hỗn hợp gồm Zn và Cu trong HNO3 đặc vừa đủ thu được 6,72 lít khí màu nâu đỏ (đktc) và dung dịch Y . Cô cạn dung dịch Y thì thu được bao nhiêu gam muối nitrat khan ?
Giải :
M + 4HNO3 ®️ M(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Số mol NO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol
Số mol NO3- ban đầu = 2 số mol NO2 = 0,6 mol
mmuối = 9,7 + (0,6 – 0,3)62 = 28,3 gam
Bài 3:Cho 18,4 gam hỗn hợp NaHCO3 và KHCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch axit axetic thì thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Y . Cô cạn dung dịch Y thì thu được bao nhiêu gam muối clorua ?
Giải : Gọi MHCO3 là công thức chung cho hai muối
MHCO3 + CH3COOH ®️ CH3COOM + CO2 + H2O
Số mol CO2 : n= 4,48 : 22,4 = 0,2 mol
số mol CO2 = số mol axit = số mol nước
Áp dụng định luật bào toàn khối lượng ta có
mmuối = 18,4 + 0,2 .60 – 0,2 .44 – 0,2.18 =18 gam
Bài 4:Cho từ từ một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe và các oxit của Fe đun nóng thu được 64 gam Fe, khi đi ra sau PU tạo 40 gam kết tủa với dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính m.
Giải: Ta có:


mà mol nên:
Bài 5:
Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với đặc thu dược 111,2 g. Hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Tính số mol mçi ete.
Giải

Theo ĐLBT khối lượng:
Trong PU ete hóa thì: Số mol mỗi ete là 1,2/6 = 0,2 mol
Bài 6
Hòa tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hóa trị I và II vào dung dịch HCl đủ thu được 0,2 mol CO2. Tính khối lượng muối mới thu dược.
Giải
Trong các PU của HCl với muối cacbonat thì

Theo ĐLBT khối lượng: 23,8 + 0,4.36,5 = m + 44.0,2 + 18.0,2
Bài 7 Cho 4,2g hỗn hõòp gồm rýõòu etylic, phenol, axit fomic tác dụng výÌa đủ võìi Na thấy thoát ra 0,672 lít H2 (đktc) và 1dd. Cô cạn dd thu được hỗn hõòp rắn X. Khối lýõòng của X là:

A. 2,55g
B. 5,52g
C. 5,25g
D. 5,05g
Giải Cả 3 hõòp chất trên đều có 1 nguyên týÒ H linh động →
Áp dụng ĐLBTKL:mX = 4,2 + 0,06(23 - 1) = 5,52g.
Bài 8 Chia hỗn hõòp 2 anđehit no đơn chýìc làm 2 phần bằng nhau:
P1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,08g H2O
P2: tác dụng võìi H2 dý (Ni, t0) thì thu hỗn hõòp A. Đem A đốt cháy hoàn toàn thì thể tích CO2 (đktc) thu được là:

A. 1,434 lít
B. 1,443 lít
C. 1,344 lít
D. 1,444 lít
Giải Vì anđehit no đơn chýìc nên số mol CO2 = sô mol H2O = 0,06 mol
Theo BTNT và BTKL ta có: →
→ lít
Bài 9 §Ó m gam bét s¾t (A) ngoµi kh«ng khÝ, sau mét thêi gian biÕn thµnh hçn hîp (B) cã khèi lîng 12 gam gåm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3.
Cho B t¸c dông hoµn toµn víi dd HNO3 thÊy sinh ra 2,24l khÝ NO duy nhÊt ë ®️ktc. TÝnh m.
Giải
Theo ®️Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng ta cã: (1)
+
+ Muèn tÝnh cÇn tÝnh . ë ®️©️y sè mol HNO3 ®️îc dïng vµo 2 viÖc lµ t¹o ra NO vµ t¹o ra muèi:
t¹o NO = nNO = mol t¹o muèi = 3.nFe = 3.
p = 0,1 + p =
+ TÝnh : ta cã = p =
Thay c¸c gi¸ trÞ t×m ®️îc vµo (1) ®️îc ph¬ng tr×nh bËc nhÊt, chØ chøa Èn m:
12 + = 242. + 30.0,1 +
Gi¶i ra m = 10,08g
Chú ý :
Khí áp dụng phương pháp này mà dùng hệ qủa thì cần chú ý đối với bài tập là hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3 thì khối lượng muối có thể được tính như sau


mmuối = mhh + mion nitrat ban đầu – mion nitrat bị khử
B – Bµi tËp tù gi¶i
Bµi 1: Cho 12 gam hçn hîp 2 kim lo¹i Fe, Cu t¸c dông võa ®️ñ víi dung dÞch HNO3 63%. Sau ph¶n øng thu ®️îc dung dÞch A vµ 11,2 lÝt khÝ NO2 duy nhÊt (®️ktc).
TÝnh nång ®️é % c¸c chÊt cã trong dung dÞch A.
Bµi 2: Hoµ tan hoµn toµn 23,8 gam hçn hîp gåm mét muèi cacbonat cña kim lo¹i ho¸ trÞ I vµ muèi cacbonat cña kim lo¹i ho¸ trÞ II trong dung dÞch HCl. Sau ph¶n øng thu ®️îc 4,48 lÝt khÝ (®️ktc). §em c« c¹n dung dÞch thu ®️îc th× thu ®️îc bao nhiªu gam muèi khan.
Bµi 3: §Ó ®️èt ch¸y hoµn toµn 1,88 gam chÊt h÷u c¬ A (chøa C, H, O) cÇn 1,904 lÝt O2 (®️ktc) vµ thu ®️îc khÝ CO2 cïng h¬i níc theo tØ lÖ thÓ tÝch 4:3. H·y x¸c ®️Þnh c«ng thøc ph©️n tö cña A. BiÕt tØ khèi h¬i cña A so víi kh«ng khÝ nhá h¬n 7
Bµi 4: Hçn hîp X gåm Fe, FeO, Fe2O3. Cho luång khÝ CO ®️i qua èng sø ®️ùng m gam X ®️un nãng. Sau khi kÕt thóc thÝ nghiÖm thu ®️îc 64 gam chÊt r¾n trong èng sø vµ 11,2 lÝt hçn hîp khÝ B (®️ktc) cã tØ khèi so H2 lµ 20,4. T×m m.
Bµi 5: Cho 0,1 mol este t¹o bëi axit 2 lÇn axit vµ rîu mét lÇn rîu t¸c dông hoµn toµn víi NaOH thu ®️îc 6,4 gam rîu vµ mét lîng muèi cã khèi lîng nhiÒu h¬n lîng este lµ 13,56% (so víi lîng este). TÝnh khèi lîng muèi vµ x¸c ®️Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña este.
Bµi 6: Thuû ph©️n hoµn toµn 11,44 gam hçn hîp 2 este ®️¬n chøc lµ ®️ång ph©️n cña nhau b»ng dung dÞch NaOH thu ®️îc 11,08 gam hçn hîp muèi vµ 5,56 gam hçn hîp 2 rîu. X¸c ®️Þnh CTCT cña este.
Bµi 7: §un 132,8 g hçn hîp 3 rîu no, ®️¬n chøc víi H2SO4 ®️Æc ë 1400C thu ®️îc 111,2g hçn hîp c¸c ete cã sè mol b»ng nhau. TÝnh sè mol mçi ete.
Bµi 8: Hçn hîp A gåm KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO2)2, CaCl2 vµ KCl nÆng 83,68 gam. NhiÖt ph©️n hoµn toµn A ta thu ®️îc chÊt r¾n B gåm CaCl2 vµ KCl vµ mét thÓ tÝch O2 võa ®️ñ oxi ho¸ SO2 thµnh SO3 ®️Ó ®️iÒu chÕ 191,1 gam dung dÞch H2SO4 80%. Cho chÊt r¾n B t¸c dông víi 360ml dung dÞch K2CO3 0,5 M (võa ®️ñ) thu ®️îc kÕt tña C vµ dung dÞch D. Lîng KCl trong dung dÞch D nhiÒu gÊp 22/3 lÇn lîng KCl cã trong A.
1. TÝnh khèi lîng kÕt tña C.
2. TÝnh % khèi lîng KClO3 cã trong A.
Bµi 9:Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho luồng khí CO đi qua ống đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64g chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với hiđro là m. Tính m
Bµi 10:Cho 12g hỗn hợp 2 kim loại Fe, Cu tác dụng vừa đủ với dd HNO3 63%. Sau phản ứng được dung dịch A và 11,2 lít NO2 duy nhất (đktc). Tính nồng độ % các chất trong dung dịch A.
Bµi 11:Hoà tan 23,8g muối cacbonat của các kim loại hoá trị 1 và 2 trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch.
Bµi 12:Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68g. Nhiệt phân hoàn toàn A, thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và 17,472 lít khí (đktc). Cho B tác dụng với 360ml dung dịch K2CO3 0,5M vừa đủ thu được kết tủa C và dung dịch D. Khối lượng KCl trong D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A. Tính phần trăm khối lượng KClO3 có trong A.
Bµi 13:Đốt cháy hoàn toàn 1,88g chất hữu cơ A chứa C, H, O cần 1,904 lít oxi (đktc) thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích là 4:3. Biết tỉ khối của A so với không khí nhỏ hơn 7. Xác định CTPT của A.
Bµi 14:Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hõòp Y: C2H6, C3H4, C4H8 thì thu được 12,98g CO2 và 5,76g H2O. Tính giá trị m? (Đáp số: 4,18g)
Bµi 15: Cho 2,83g hỗn hõòp 2 rýõòu đơn chýìc tác dụng výÌa đủ võìi Na thì thoát ra 0,896 lít H2 (đktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là:
Bµi 16:Cho 0,1 mo este tạo bởi axit 2 chức và ancol đơn chức tác dụng hoàn toàn với NOH thu được 6,4g ancol và lượng muối có khối lượng nhiều hơn của este là 13,56%. Xác định công thức cấu tạo của este.
Bµi 17:Thuỷ phân hoàn toàn11,44g hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau bằng dung dịch NaOH thu được 11,08g hỗn hợp muối và 5,56g hỗn hợp ancol, Xác định CTCT của các este.
Bµi 18:Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,08g nước
- Phần 2 tác dụng với hiđro dư (Ni, t0) thu được hỗn hợp A. Tính thể tích CO2 thu được ở 2730C ; 1,2atm thu được khi đốt cháy A.
Bµi 19:Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được B gồm 4 chất rắn nặng 4,784g. Khí ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư được 9,062g kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của A.
Bài 20: Hoà tan hoàn toàn 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) , 2,54g chẩt rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ kết tủa Y và cô cạn cẩn thận dung dịch Z. Tính khối lượng muối khan thu được.
Bµi 21:Trộn 8,1g Al với 48g bột Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí.
Tính khối lượng chất rắn thu được khi phản ứng hoàn toàn.
Bµi 22:Cho 24,4 g hçn hîp K2CO3 , Na2CO3 t¸c dông võa ®️ñ víi dd BaCl2 thu ®️îc 39,4 g kÕt tña , läc t¸ch kÕt tña råi c« c¹n dung dÞch thu ®️îc m gam muèi clorua . Gi¸ trÞ m b»ng :

A. 2,66g
B. 22,6g
C. 26,6g
D. 6,26g
Bµi 23: Trén 2,7 gam bét nh«m víi 11,2 gam bét s¾t (III) oxit cho vµo b×nh kÝn. Nung nãng b×nh mét thêi gian th× thu ®️îc m gam chÊt r¾n. TÝnh m ?

A. 12,6g
B. 13,3 g
C. 13,9g
D. 14,1 g
Bµi 24: Hßa tan hÕt 6,3 gam hçn hîp gåm Mg vµ Al trong võa ®️ñ 150 ml dung dÞch gåm HCl 1M vµ H2SO4 1,5M thu ®️îc dung dÞch X. C« c¹n dung dÞch X th× thu ®️îc bao nhiªu gam muèi khan?

A. 30,225 g
B. 33,225g
C. 35,25g
D. 37,25g
Bµi 25:H«n hîp 10 gam gåm hai muèi cacbonat cña 2 kim lo¹i hãa trÞ II ®️îc hßa tan trong dung dÞch HCl thu ®️îc 4,48 lÝt khÝ CO2 vµ dung dÞch X. C« c¹n dung dÞch X th× t¹o ra bao nhiªu gam muèi khan?

A. 10,2g
B. 12,2g
C. 14,2g
D. 16,2g
Bµi 26:Thæi mét luång khÝ CO d qua èng sø ®️ùng hçn hîp Fe3O4 vµ CuO nung nãng ®️Õn ph¶n øng hoµn toµn, ta thu ®️îc 2,32g hçn hîp kim lo¹i. KhÝ tho¸t ra cho vµo b×nh ®️ùng níc v«i trong d thÊy 5g kÕt tña tr¾ng. Khèi lîng hçn hîp 2 oxit kim loai ban ®️Çu lµ

A. 3,12g
B. 3,22g
C. 4,52g
D. 3,92g
Bµi 27:Cho 1,53g hçn hîp Mg, Cu, Zn vµo dd HCl d thÊy tho¸t ra 448 ml (®️ktc). C« c¹n hçn hîp sau ph¶n øng råi nung khan trong ch©️n kh«ng sÏ thu ®️îc mét chÊt r¾n cã khèi lîng

A. 2,24g
B. 3,9g
C. 2,95g
D. 1,885g
Bµi 28:Cho 0,52g hçn hîp 2 kim lo¹i tan hoµn toµn trong H2SO4 lo·ng d thÊy cã 0,336 lÝt khÝ tho¸t ra (®️ktc). Khèi lîng hçn hîp muèi sunfat khan thu ®️îc sÏ lµ (gam)

A. 2
B. 2,4
C. 3,92
D. 1,96
Bµi 29: Cho 2,81g hçn hîp A gåm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan võa ®️ñ trong 300 ml dd H2SO4 0,1M th× khèi lîng hçn hîp c¸c muèi sunfat khan t¹o ra lµ:

A. 3,81g
B. 4,81g
C. 5,21g
D. 4,8g
Bµi 30:Thæi mét luång khÝ CO qua èng sø ®️ùng m (gam) hçn hîp gåm: CuO, Fe2O3, FeO, Al2O3 nung nãng, luång khÝ tho¸t ra ®️îc sôc vµo níc v«i trong d, thÊy cã 15g kÕt tña tr¾ng. Sau ph¶n øng, chÊt r¾n trong èng sø cã khèi lîng lµ 215g th× khèi lîng m gam cña hçn hîp oxit ban ®️Çu lµ:

A. 217,4g
B. 249g
C. 219,8g
D. 230g
Bµi 31: Sôc khÝ clo vµo dd hçn hîp chøa 2 muèi NaI , NaBr , ®️un nãng thu ®️îc 2,34gam NaCl . Tæng sè mol hçn hîp NaI vµ NaBr ban ®️Çu lµ :

A. 0,1 mol
B. 0,15 mol
C. 0,02 mol
D. 0,04mol
Bµi 32: Thæi 8,96 lÝt CO ®️ktc qua 16 gam FexOy . DÉn toµn bé khÝ tho¸t sau ph¶n øng vµo dd Ca(OH)2 d thu®️îc 30 gam kÕt tña . Khèi lîng Fe thu ®️îc lµ :

A. 9,2 g
B. 6,4g
C. 9,6g
D. 11,2 g
Bµi 33: Khö hoµn toµn 32 gam hçn hîp CuO vµ Fe2O3 b»ng H2 thu ®️îc 9 gam H2O . Khèi lîng hçn hîp kim lo¹i thu ®️î

A. 12 g
B. 16 g
C. 24 g
D. 26g
Bµi 34: Hçn hîp A gåm 2 kim lo¹i Fe vµ X ( ho¸ trÞ kh«ng ®️æi ) . Hoµ tan hÕt (m) gam A b»ng mét lîng võa ®️ñ dd HCl thu ®️îc 1,008 lÝt khÝ §KTC vµ dd B chøa 4,575 gam muèi . TÝnh m

A. 1,28 g
B. 1,82 g
C. 1,38 g
D. 1,83 g
Bµi 35: Hoµ tan m gam hçn hîp gåm 2 kim lo¹i lµ Al vµ Fe trong dung dÞch HCl d thu ®️îc dd B vµ 14,56 lÝt H2 ®️ktc . Cho dd B t¸c dông víi dd NaOH d , kÕt tña ®️em nung ngoµi kk ®️Õn khèi lîng kh«ng ®️æi ®️îc 16 gam chÊt r¾n . TÝnh m

A. 16,3 g
B. 19,3 g
C. 21,3 g
D. 23,3 g
Bµi 36: Oxi ho¸ 13,6 gam hçn hîp 2 kim lo¹i thu ®️îc m gam hçn hîp 2 oxit . §Ó hoµ tan hoµn toµn m gam oxit nµy cÇn 500 ml dd H2SO4 1 M . TÝnh m .

A. 18,4 g
B. 21,6 g
C. 23,45 g
D. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 37:Hoµ tan 17,5 gam hîp kim Zn – Fe –Al vµo dung dÞch HCl thu ®️îc VlÝt H2 ®️ktc vµ dung dÞch A C« c¹n A thu ®️îc 31,7 gam hçn hîp muèi khan . Gi¸ trÞ V lµ ?

A. 1,12 lÝt
B. 3,36 lÝt
C. 4,48 lÝt
D. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 38:Cho 2,49g hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Mg, Fe, Zn tan hoµn toµn trong 500 ml dd H2SO4 lo·ng ta thÊy cã 1,344 lÝt H2 (®️ktc) tho¸t ra. Khèi lîng hçn hîp muèi sunfat khan t¹o ra

A. 4,25g
B. 8,25g
C. 5,37g
D. 8,13g
Bµi 39:Hoµ tan 10g hçn hîp bét Fe vµ Fe2O3 b»ng mét lîng dd HCl võa ®️ñ, thu ®️îc 1,12 lÝt hi®️ro (®️ktc) vµ dd A cho NaOH d vµo thu ®️îc kÕt tña, nung kÕt tña trong kh«ng khÝ ®️Õn khèi lîng kh«ng ®️æi ®️îc m gam chÊt r¾n th× gi¸ trÞ cña m lµ:

A. 12g
B. 11,2g
C. 12,2g
D. 16g
Bµi 40:Hßa tan hÕt m gam hçn hîp gåm FeO, Fe3O4 vµ Fe2O3 cã sè mol nh nhau b»ng dung dÞch HNO3 ®️Æc nãng thu ®️îc 4,48 lÝt khÝ NO2 duy nhÊt. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng th× ®️îc bao nhiªu gam muèi khan .

A. 134,5g
B. 145,2g
C. 154,4g
D. KÕt qu¶ kh¸c .
Bµi 41:Hoµ tan 10,14 gam hîp kim Cu , Mg , Al b»ng mét lîng võa ®️ñ dd HCl thu ®️îc 7,84 lÝt khÝ A ë ®️ktc vµ 1,54 gam chÊt kh«ng tan B vµ dd C . C« c¹n C th× lîng chÊt r¾n khan thu ®️îc lµ :

A. 33,45g
B. 33,25g
C. 32,99g
D. 35,58g
Bµi 42:Chia 1,24g hçn hîp 2 kim lo¹i cã ho¸ trÞ kh«ng ®️æi thµnh 2 ph©️n b»ng nhau . PhÇn 1 t¸c dông víi oxi d thu ®️îc 0,78 g hh oxit . PhÇn 2 t¸c dông hÕt víi dd H2SO4 lo·ng thu ®️îc V lÝt H2 ®️ktc . Gi¸ trÞ V lµ :

A. 2,24 lÝt
B. 0,112 lÝt
C. 5,6 lÝt
D. 0,224 lÝt
Bµi 43:Thủy phân hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp gồm 2 este đơn chức là đồng phân của nhau thấy cần dùng vừa đủ 200ml ddNaOH 1M, thu được m gam hỗn hợp hai muối và 7,8 gam hỗn hợp 2 rượu .tìm m

A. 10gam
B. 15gam
C. 20gam
D. 25gam

Bµi 44:
Một dung dịch chứa 38,2g hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm A và kim loại kiềm thổ B tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thu được 69,9g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa và cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan.

A. 3,07

B. 30,7

C. 7,03

D. 70,3

Bµi 45:
Hòa tan 28,4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm IIAbằng acid HCl thu được 6,72 lít khí(đktc) và dung dịch A. Tổng số gam 2 muối clorua trong dung dịch thu được là?

A. 3,17

B. 31,7

C. 1.37

D. 7,13

Bµi 46:
Cho 6,2g hỗn hợp gồm một số kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư được 2,24lít H2(đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn?

A. 1,33

B. 3,13

C. 13,3

D. 3,31

Bµi 47:
Cho 16,3g hỗn hợp 2 kim loại Na và X tác dụng hết với HCl loãng, dư thu được 34,05 gam hỗn hợp muối A khan. Thể tích H2 thu được là bao nhiêu lít?

A. 3,36

B. 5,6

C. 8,4

D. 11,2

Bµi 48:
Cho x gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na, Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH=13 và V lít khí (đktc). V có giá trị là bao nhiêu?

A. 0,56

B. 1,12

C. 2,24

D. 3,36

Bµi 49:
Hòa tan hết 1,72g hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí ở (đktc) và 7,48g muối sunfat khan. Giá trị của V là?

A. 1,344

B. 1,008

C. 1,12

D. 3.36

Bµi 50:
Hòa tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml acid H2SO4 0,1M vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 6,81

B. 4,81

C. 3,81

D. 5,81

Bµi 51:
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12mol FeS2 và a mol Cu2S vào acid HNO3(vừa đủ), thu được dung dịch X(chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. Gía trị của a là?

A. 0,04

B. 0,075

C. 0,12

D.0,06

Bµi 52:
Hòa tan hết 10g hỗn hợp muối cacbonat MgCO3, CaCO3, Na2CO3, K2CO3 bằng dung dịch HCl dưthu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được x g muối khan. Gía trị của x là?

A. 12

B. 11,1

C. 11,8

D. 14,2

Bµi 53:
Cho 11,5g hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít CO2(đktc). Khối lượng muối clorua tạo thành là?

A. 16,2g

B. 12,6g

C. 13,2g

D. 12,3g

Bµi 54:
Hòa tan hoàn toàn 2,7g một kim loại M bằng HNO3 thu được 1,12lít khí(đktc) hỗn hợp X gồm 2 khí không màu trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí. Biết d=19,2. M là?

A. Fe

B. Al

C. Cu

D.Zn

Bµi 55:
Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe và MgO bằng HNO3 vừa đủ được 0,112 lít (27,30C,6,6atm) khí không màu hóa nâu ngoài không khí. Cô cạn dung muối được 10,22g hỗn hợp muối khan. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp lần lượt là?

A. 16,8g và 0,8g

B. 1,68g và 8g

C. 8g và 1,8g

D. 1,68g và 0,8g

Bµi 56:
Cho 3,06g oxit MxOy , M có hóa trị không đổi tan trong dung dịch HNO3 tạo ra 5,22g muối. Xác định MxOy

A. CaO

B. MgO

C. BaO

D. Al2O3

Bµi 57:
Hòa tan 9,6g Mg trong dung dịch HNO3 tạo ra 2,24 lít khí NxOy. Xác định công thức khí đó.

A. NO

B. N2O

C. NO2

D. N2O4

Bµi 58:
Hòa tan hoàn toàn 2,16g một oxit kim loại M thu được 0,224 lít khí NO(đktc). Xác định công thức oxit.

A. CuO

B. FeO

C. Fe3O4

D. Fe2O3

Bµi 59:
Hòa tan kim loại M vào HNO3 thu được dung dịch A(không có khí thoát ra). Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được 2,24 lít khí (đktc) và 23,2g kết tủa. Xác định M.

A. Fe

B. Mg

C. Al

D. Ca

Bµi 60:
Hòa tan hoàn toàn 0,368g hỗn hợp Al, Zn cần vừa đủ 25lít dung dịch HNO3 0,001M. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối. Số gam mỗi kim loại ban đầu là?

A. 0,108 và 0,26

B. 1,08 và 2,6

C. 10,8 và 2,6

D. 1,108 cà 0,26

Bµi 61:
Cho 2,56g đồng tác dụng với 40ml dung dịch HNO3 2M chỉ thu được NO. Sau phản ứng cho thêm H2SO4 dư vào lại thấy có NO bay ra. Giải thích và tính VNO (ở đktc) khi cho thêm H2SO4.

A. 1,49lít

B. 0,149lít

C. 14,9lít

D. 9,14 lít.

Bµi 62:
Cho 1,92 g Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch A.
Tính thể tích khí sinh ra (ở
đktc).

A. 3,584lít

B. 0,3584lít

C. 35,84lít

D. 358,4lít

Bµi 63:
Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần dùng để kết tủa toàn bộ ion Cu2+ trong dung dịch A(ở câu 19).

A. 0,128lít

B. 1,28lít

C. 12,8lít

D. 2,18lít

Bµi 64:
50 ml dung dịch A chứa 2 chất tan là H2SO4 và Cu(NO3)2 phản ứng vừa đủ với 31,25ml NaOH 16%(D= 1,12g/ml). Lọc kết tủa nung ở nhiệt độ cao được 1,6g rắn. Nồng độ mol các chất trong dung dịch A là? Cho 2,4g Cu vào 50ml dung dịch A thấy có V lít khí NO bay ra. Tính V?
Bµi 65:
Hòa tan 14,8g hỗn hợp Al, Fe, Zn bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A. Lượng khí H2 tạo thành dẫn vào ống sứ đựng CuO dư nung nóng. Sau phản ứng khối lượng trong ống sứ giảm 5,6g. Cô cạn dung dịch A thu m(g) muối. Tính m?

A. 20,6

B. 28,8

C. 27,575

D. 39,65

Bµi 66:
Cho 4,86g Al tan vừa đủ trong 660ml dung dịch HNO3 1M thu được V lít hỗn hợp khí(đktc) gồm N2 và N2O. Tính V?

A. 0,112lít

B. 0,448lít

C. 1,344lít
[sup][sub][font:c5c5=Times New

bantaythansau119
Beginer
Beginer

Lớp : B1
Nam Birthday : 11/09/1993
Tính tình : Hòa đồg,hay cừ.
Sở thích/Năng khiếu : Nge nhạc,đọc sách khoa học,báo...
Ngày tham gia : 13/03/2010
Tổng số bài gửi : 9

Về Đầu Trang Go down

Re: phuog phap bao toan khoi luong

Bài gửi by chi3iulona on Sun Mar 21, 2010 8:45 pm

chời ơi, chữ nào chữ náy nhỏ xíu, làm sao mà coi đc
chi3iulona
chi3iulona
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11B1 - Thoại Ngọc Hầu
Nữ Birthday : 16/02/1993
Tính tình : vui vẻ đôi lúc ko giữ đc bình tĩnh
Sở thích/Năng khiếu : ăn, ngủ
Ngày tham gia : 08/03/2010
Tổng số bài gửi : 62

Về Đầu Trang Go down

Re: phuog phap bao toan khoi luong

Bài gửi by bantaythansau119 on Sun Mar 21, 2010 8:55 pm

xl nge tui wen phong to chu

bantaythansau119
Beginer
Beginer

Lớp : B1
Nam Birthday : 11/09/1993
Tính tình : Hòa đồg,hay cừ.
Sở thích/Năng khiếu : Nge nhạc,đọc sách khoa học,báo...
Ngày tham gia : 13/03/2010
Tổng số bài gửi : 9

Về Đầu Trang Go down

Re: phuog phap bao toan khoi luong

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết